Warunki użytkowania


Definicje

 1. Właścicielem strony internetowej NUTASERCA.PL jest Linkati OÜ – Sepapaja 6, Tallinn 15551, Estonia.
 2. Użytkownikiem jest osoba odwiedzająca stronę.
 3. Dane osobowe są rozumiane jako informacje, które pozwalają na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację Użytkownika: imię, adres e-mail, adres IP.
 4. Warunki użytkowania, zwane również Regulaminem”, określają warunki korzystania z zawartości tej strony internetowej.

Wstęp

 1. Regulamin zawiera warunki korzystania z tej strony internetowej oraz zasady relacji pomiędzy NUTASERCA.PL (zwanym również: stroną internetową, stroną, witryną, Właścicielem, NUTASERCA.PL) a Użytkownikiem.
 2. Administratorem strony internetowej NUTASERCA.PL jest Właściciel.
 3. Przeznaczenie strony: dostarczenie informacji o perfumach.
 4. Wszyscy Użytkownicy, którzy korzystają z witryny, są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz przyjętych zasad korzystania z sieci Web zgodnie z założeniami funkcjonowania strony, w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw Właściciela.
 5. Korzystanie ze strony internetowej w jakimkolwiek wymiarze oznacza bezwarunkową zgodę na przestrzeganie zasad Regulaminu.
 6. Użytkownik nie może:
  • współpracować (co-branding) z innymi stronami internetowymi w imieniu NUTASERCA.PL;
  • upubliczniać tej strony internetowej w całości lub części na innych witrynach w technologii Frame;
  • pobierać żadnych materiałów (jeśli nie jest to wyraźnie zaznaczone) bez pisemnej zgody przynajmniej jednego z przedstawicieli tej strony internetowej.
 7. W sytuacji, kiedy Właściciel ustali, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub 4, lub dopuszcza się niedozwolonych praktyk opisanych w pkt. 3 lub 4, Właściciel ma prawo rozpocząć procedurę naprawy poniesionej w związku z tym szkody.
 8. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia. Dalsze używanie jakiejkolwiek części niniejszej strony oznacza akceptację tych zmian. Najnowsza wersja Regulaminu, która zastępuje wszystkie poprzednie wersje, zawsze będzie widoczna pod adresem: https://www.nutaserca.pl/warunki-uzytkowania/.

Dostęp do strony

 1. Aby uzyskać pełny dostęp do tej strony internetowej lub części publikowanych materiałów, Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych rejestracyjnych lub innych informacji. Jest to ważny warunek korzystania z NUTASERCA.PL i konieczne jest, aby wszystkie podane informacje były poprawne, aktualne i kompletne. Jeśli Właściciel uzna, że informacje są nieprawdziwe lub niepełne, ma prawo do odmowy dostępu do tej strony lub części materiałów, a także do wypowiedzenia lub wstrzymania dostępu do witryny w dowolnym momencie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do współpracy z NUTASERCA.PL w celu zapobiegania lub zatrzymania jakiegokolwiek nieautoryzowanego użytkowania. Ponadto, Użytkownik nie może korzystać z tej strony internetowej, jeśli jego celem jest działanie na szkodę NUTASERCA.PL.

Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie, które zostały utworzone zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i skierowane do obywateli tego kraju.
 2. Dane dotyczące składu, przeznaczenia, sposobu użytkowania i ofert handlowych zostały opracowane na podstawie oficjalnych źródeł udostępnionych przez poszczególnych producentów i dystrybutorów.
 3. Informacje zamieszczane przez Właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże Właściciel nie udziela gwarancji na prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony.
 4. Właściciel udziela informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej.

Informacje poufne

Materiały, treści, kształt i konstrukcja dostępne na tej stronie są własnością Właściciela lub jego partnerów i zostały mu przekazane na zasadach licencji. W rezultacie zawartość tej strony nie może być przez Użytkownika kopiowana, rozpowszechniana, publikowana, wysyłana lub przekazywana w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody NUTASERCA.PL. Wyjątkiem jest wydruk kopii treści wyłącznie do użytku osobistego i publikacja pojedynczego obrazu oraz do dwustu (200) słów tekstu z dowolnego artykułu, wyłącznie, gdy publikacja ta udostępnia informacje o źródle NUTASERCA.PL. Użytkownik nie można usuwać, modyfikować lub zmieniać praw autorskich, znaków towarowych, nazw handlowych, znaków usługowych pojawiających się na tej stronie.

Linki do stron

Ta strona może zawierać linki do innych stron, które nie są obsługiwane lub podłączone umową o współpracy z NUTASERCA.PL. Są one udostępniane jako usługa dla Użytkowników i nie są powiązane z tą stroną internetową, a ich upublicznienie nie jest sponsorowane, chyba że zaznaczono inaczej. NUTASERCA.PL nie zbadał tych witryn i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron, ich dokładności i zgodności z prawem. Linki te stanowią wartość dodaną, a włączenie któregokolwiek z nich i przekierowanie Użytkownika na witryny osób trzecich nie oznacza sponsorowaniaNUTASERCA.PL lub jakiegokolwiek związku z podmiotami tej strony.

Użytek osobisty i niekomercyjny

 1. Strona internetowa NUTASERCA.PL jest przeznaczona tylko do użytku osobistego, niekomercyjnego, o ile nie zaznaczono inaczej.
 2. Użytkownik nie może korzystać z tej strony w innych celach niż przedstawione w Regulaminie (w tym komercyjnych) bez uprzedniej pisemnej zgody NUTASERCA.PL.
 3. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozprowadzać, przedstawiać, przesyłać, reprodukować, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać ani sprzedawać żadnych informacji, treści, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych lub związanych z NUTASERCA.PL, jeśli przedstawiciel tej strony internetowej nie wyrazi na to pisemnej zgody.

Usługi komunikacyjne

 1. NUTASERCA.PL może zawierać pola przeznaczone dla komentarzy, tablicy ogłoszeń, czatu, grupy dyskusyjnej, prywatnych stron internetowych, kalendarzy lub innych urządzeń komunikacyjnych, które zostały zaprojektowane, aby umożliwić Użytkownikowi komunikację ze społecznością internetową.
 2. Użytkownik zgadza się korzystać z usług komunikacyjnych w formie: wysyłania i odbierania wiadomości i treści, które odnoszą się do konkretnej usługi.
 3. Użytkownik wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania, korzystając w dowolnej formie z usług komunikacyjnych na NUTASERCA.PL.
 4. W przypadku korzystania z usług komunikacyjnych Właściciel nie wyraża zgody, by zamieszczać, przesyłać i publikować jakiekolwiek materiały, które:
 • Użytkownik posiada bezprawnie, w tym zastrzeżone materiały należące do osób trzecich;
 • Propagują nielegalne czyny lub stanowią o zamiarze popełnienia czynu nielegalnego;
 • Są wulgarne, obsceniczne, pornograficzne lub nieprzyzwoite;
 • Nie są bezpośrednio związane z tą stroną;
 • Zagrażają lub obrażają innych Użytkowników i zawierają treści: zniesławiające, obraźliwe, łamiące prawo do prywatności, nieprzyzwoite, pornograficzne, rasistowskie, napastliwe;
 • Mogą przyczynić się do krzywdy dzieci poprzez publikację i wysyłanie do nich nieodpowiednich treści, między innymi z prośbą o podanie danych osobowych lub innych;
 • Są przeznaczone do zbierania informacji o innych Użytkownikach, w tym adresów e-mail, bez ich zgody;
 • Naruszają przepisy prawa i regulacje;
 • Są przypisywane innym osobom lub instytucjom, zawierające fałszywe lub nieścisłe informacje na temat pochodzenia (manipulowanie połączeniem i adresem IP urządzenia) i powiązań użytkownika z innymi osobami lub stronami;
 • Fałszują lub usuwają informacje o autorze;
 • Są reklamą lub namawiają do podjęcia określonego działania handlowego, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na tej stronie;
 • Zabiegają o fundusze, reklamodawców i sponsorów;
 • Są programami zawierającymi wirusy, robaki, konie trojańskie lub inne kody, pliki lub programy, które służą do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;
 • Zakłócają tok merytorycznego dialogu lub w inny sposób negatywnie wpływają na zdolności komunikacyjne innych osób korzystających z tej strony internetowej;
 • Służą do budowy „piramid” lub innego podobnego programu, w tym konkursów, łańcuszków i badań;
 • Zawierają linki do innych stron, których treści odpowiadają powyższym opisom.

5.  NUTASERCA.PL zastrzega sobie prawo do monitorowania treści udostępnianej i publikowanej przez Użytkownika tej strony w celu określenia zgodności z Warunkami użytkowania i Regulaminem, jak również prawo do usuwania lub odmowy publikacji niedozwolonych treści informacji bez podania powodu.

6.  NUTASERCA.PL zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do niektórych lub wszystkich Usług komunikacyjnych w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, z jakiejkolwiek przyczyny, do ujawnienia wszystkich niezbędnych informacji w celu spełnienia wymogów prawa, regulacji prawnych lub rządowych, a także do edycji, odmowy zamieszczenia lub usunięcia wszelkich treści, lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania.

7.  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za publikowane przez niego treści.

8.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ani NUTASERCA.PL, ani żadna osoba trzecia odpowiedzialna za dostarczanie treści dla NUTASERCA.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub ewentualne zaniechanie działań podjęte przez Użytkownika, które ten podjął na podstawie umieszczonych na NUTASERCA.PL treści i materiałów.

Udostępnianie Treści 

O ile nie zostanie zawarta pisemna umowa pomiędzy Użytkownikiem a NUTASERCA.PL odnośnie korzystania z treści (która będzie stanowić inaczej) Użytkownik udziela NUTASERCA.PL bezterminowej, nieodwołalnej, ogólnoświatowej, niewyłącznej licencji na używanie, reprodukowanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych i dystrybucji licencji, w celu wyświetlania wszystkich treści, uwag, sugestii, pomysłów, grafiki lub innych informacji przekazanych NUTASERCA.PL za pośrednictwem tej strony (Zdefiniowanych jako Zgłoszenia).

NUTASERCA.PL będzie przechowywać wszelkie dane osobowe, które zostaną udostępnione przez Użytkowników za pośrednictwem tej strony zgodnie z polityką prywatności.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

 1. Użytkownik jest świadom, że NUTASERCA.PL nie może zagwarantować, że pliki dostępne do pobrania będą wolne od wirusów, robaków, koni trojańskich lub innego kodu, który może przyczynić się do zawirusowania lub destrukcji sprzętu elektronicznego, lub telekomunikacyjnego.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za procedury i systemy bezpieczeństwa, które są podstawą ochrony danych wejściowych i wyjściowych wykonawczych. NUTASERCA.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt Użytkownika i jego serwisowanie.
 3. Treść i wszelkie materiały na tej stronie internetowej nie muszą być kompletne i aktualne, dlatego nie powinny być traktowane jako alternatywa dla oficjalnych sprawozdań, oświadczeń lub zawiadomień.
 4. Użytkownik korzysta ze strony NUTASERCA.PL na własną odpowiedzialność. Zawartość strony internetowej nie jest objęta żadną gwarancją, wyraźną ani domniemaną.
 5. NUTASERCA.PL zrzeka się wszelkich domniemanych gwarancji, w tym gwarancji wartości handlowej, przydatności do KONKRETNEGO CELU, TYTUŁU LUB NIENARUSZALNOŚCI.
 6. NUTASERCA.PL NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE lub zawartość tej strony będą BEZBŁĘDNE, że ewentualne defekty zostaną usunięte lub że ta strona, lub serwer, który ją UDOSTĘPNIA, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW ORAZ INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.
 7. NUTASERCA.PL NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH DEKLARACJI DOTYCZĄCYCH wykorzystania treści w odniesieniu do dokładności, wydolności i innych elementów. Materiały na stronie mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy TYPOGRAFICZNE i NUTASERCA.PL może dokonywać zmian lub ulepszeń w dowolnym momencie.
 8. To Użytkownik, a nie NUTASERCA.PL ponosi CAŁKOWITY KOSZT SERWISU, NAPRAWY LUB UTYLIZACJI I ZAKUPU NOWEGO SPRZĘTU.
 9. NUTASERCA.PL nie gwarantuje, że wykorzystanie treści nie naruszy praw osób trzecich.
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby treść, do której użytkownicy mają dostęp na tej stronie internetowej, była poprawna, jednakże może zawierać ona pewne niedokładności, błędy typu literówki„, czy opuszczenia w tekście.
 11. Wszystkie informacje zawarte na stronie, czy odnoszące się do danych historycznych, czy spekulacji perspektywicznych, należy rozumieć jako subiektywne opinie i analizować wyłącznie w kontekście dokładnej daty publikacji. NUTASERCA.PL nie zobowiązuje się do uaktualniania tych informacji lub usuwania i ich z miejsca, w którym już nie były dokładne i kompletne.

Ograniczenie odpowiedzialności

NUTASERCA.PL, wszelkie podmioty uprawnione, partnerzy, licencjobiorcy, usługodawcy i dostawcy treści, pracownicy, agenci, kierownicy i dyrektorzy NIE ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, NADZWYCZAJNE, KARNE, MORALNE, WTÓRNE SZKODY, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW LUB DOCHODÓW LUB PODOBNE SZKODY, nawet jeśli strona NUTASERCA.PL ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA.

Znaki firmowe, nazwy handlowe i prawa autorskie

 1. Znaki towarowe, nazwy handlowe, znaki usługowe i loga ( „Znaki) pojawiające się na tej stronie internetowej, cała zawartość tej strony w tym jej treść, kształt i konstrukcja ( „Prawa autorskie) są chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, naśladowane lub wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody prawowitych właścicieli.
 2. Prawa do znaków towarowych innych firm lub materiałów chronionych prawem autorskim, udostępnionych na tej stronie na zasadzie licencji, posiadają ich właściciele. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie przyznaje żadnych praw własności Użytkownikowi.
 3. Korzystanie z zawartości tej strony internetowej w sposób określony w Regulaminie jako niedozwolony oznacza naruszenie praw własności i praw autorskich, nazw handlowych i skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

Bezpieczeństwo

 1. Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług lub programów obniżających poziom bezpieczeństwa Konta Użytkownika. Używanie lub rozpowszechnianie narzędzi przeznaczonych do zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa lub całkowitej utraty ochrony jest surowo zabronione. NUTASERCA.PL zastrzega sobie prawo do zbadania podejrzenia naruszenia niniejszych Warunków użytkowania oraz zastrzega sobie prawo do współpracy z organami ścigania lub na wniosek sądu do ujawnienia źródła i tożsamości każdego materiału, który uzna za naruszenie tego Regulaminu.
 2. Ustalenia niniejszych Warunków i Regulaminu oraz wszelkie wymienione w nich zobowiązania stanowią umowę pomiędzy NUTASERCA.PL podmiotami uprawnionymi, partnerami, dostawcami treści, licencjodawcami, usługodawcami a Użytkownikiem. Zastępuje ona wszystkie poprzednie wersje i ustalenia (ustne lub pisemne), które nie zostały ujęte w niniejszych Warunkach użytkowania.
 3. Niezależnie od powyższego, wszelkie dodatkowe warunki na tej stronie będą decydować o pozycji, do których się odnoszą.
 4. NUTASERCA.PL może zmienić te warunki w dowolnym momencie poprzez aktualizację tej strony.
>